Fisco | 2016年 10月 5日 13:31 JST

串カツ田中---上場来高値更新、月次動向が評価材料に/新興市場スナップショット