Fisco | 2017年 04月 27日 10:11 JST

ナガオカ---ストップ高買い気配、中国子会社でスクリーン・インターナルの大口受注/新興市場スナップショット