News | 2008年 02月 9日 21:47 JST

世界的な市場混乱に直面し形骸化が鮮明になったG7、メンバー国チェンジの声も