World | 2015年 06月 4日 10:21 JST

インド中銀総裁、5─10年以内にルピーを完全な兌換通貨に