Life | 2017年 02月 17日 13:59 JST

NYファッション・ウィーク、全てが「規則破り」に