World | 2016年 02月 17日 11:17 JST

焦点:イランに特別条件提示か、原油増産凍結で17日協議