World | 2017年 06月 2日 17:25 JST

マニラで発砲・放火事件、36人死亡 テロとは無関係=大統領報道官