Special | 2017年 01月 23日 08:27 JST

ドル/円は一進一退、突発的な要人発言に警戒=今週の外為市場