Business | 2016年 09月 16日 00:41 JST

英政府、中国出資の原発新設計画を条件付きで承認 今後の規制強化